Midler fra SR-bank Stiftelsen: Lokale musikk- og kulturråd

Fakta om utlysingen og søknadsprosess

Med tre barn og seks barnebarn har han tilgang på hytte i Røldal. Sekundærkilden, notene i Årsoppgjøret, oppdateres fortløpende fra Regnskapsregisteret i perioden mars-august hvert år. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, samt med sikte på å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen. Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen. Følgende nøkkeltall viste en negativ trend i fjor (« Resultatgrad, Likviditetsgrad I, Likviditetsgrad II, Egenkapitalandel »). 3 2 stiftelsens organer 2-1 Organene Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre, valgkomité og kontrollkomité. Valgene skal gjennomføres innen utgangen av juni. Dette selskapet kan forbedre sin egen finansieringsevne med opptil: stemmerett har personkunder som ved siste årsskifte før valget hadde konto i SpareBank 1 SR- Bank. 5-2 Offentlig godkjenning Vedtak om oppløsning og om å endre vedtektene må godkjennes av Kongen. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnkapitalen til tidligere SpareBank 1 SR- Bank. Vedtektenes 2-2. Hver kunde har en stemme.

  1. partner, ad/tekst
  2. avdeling haugalandet
  3. del artikkelen

2 stegs verifisering

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og andre allmennyttige formål etter bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen. Norge trenger at det utdannes flere leger i landet, og i Stavanger finnes et helsefaglig miljø og et universitet som er beredt til å ta imot medisinstudenter. Stiftelsen får inn 1500 søknader årlig fra lag og foreninger i vårt markedsområde.

Søk om støtte fra Sparebankstiftelsen

Derfor skal Nye Akvariet etableres. 7 Valgkomiteen innstiller kandidater til generalforsamlingen for det enkelte valgområdet, jf. Nettside for en av regionens mest fremoverlente boligutviklere. Valgkomiteen skal konferere med styret i SpareBank 1 SR- Bank for å få forslag til kandidater til styret i stiftelsen. Sparebankstiftelsen SR-Bank ble opprettet 1. januar 2012 og støtter prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn.

Sparebankstiftelsen SR-bank – Sandnes musikkråd

Fine ord som han setter pris på å få høre. 10 Medlemmer av styret, generalforsamlingen, valgkomiteen og kontrollkomiteen kan ikke inneha tillitsverv eller ansettelse i finansinstitusjoner som konkurrer med SpareBank 1 SR- Bank konsernet. Beløpene som deles ut varierer fra 5000 kr og opp til 6 millioner.

Beslutning om oppløsning krever tilslutning fra minst ni tideler av de avgitte stemmene. Gjenvalg kan finne sted. Bankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang (Godkjent av Finanstilsynet).

Nå krysser vi fingrene for at også staten kommer på banen med sin andel i statsbudsjettet i oktober, sier styreleder i Museum Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal. Forrige uke kom den hittil største gaven – 40 millioner til etablering av medisinutdanning ved UiS. Et klimaregnskap er en god begynnelse. Ved utdelingen skal det i rimelig utstrekning tas hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i den tidligere SpareBank 1 SR- Bank. Generalforsamlingen velger selv sin leder. Send e-post til avdelingsleder Birgitte Høiby.

Vårens søknadsrunder er fra 19. februar til 19. mars hvor idrett, kultur og oppvektsmiljø er prioriterte formål. EN VIKTIG MILEPÆL Gaven er et svært viktig skritt på veien mot realiseringen av museet. Flinke folk som bygger alt. Stiftelsen kan disponere av overskuddet og i tråd med sparebanktradisjoner utdele gaver til allmennyttige formål i regionene Rogaland, Hordaland og Agder. Ansatte i SpareBank 1 SR- Bank konsernet er ikke valgbare, men har stemmerett dersom de er kunde i banken på samme vilkår som de øvrige kundene. Det er ingen nedre eller øvre grense på søknadsbeløp.

Innleggsnavigasjon

GLEDE OG BEGEISTRING Også administrerende direktør i Museum Stavanger Siri Aavitsland er svært takknemlig for den solide gaven fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Den solide gaven fra Sparebankstiftelsen SR-Bank viser at stiftelsen ser verdien av en samlokalisering av Norsk hermetikkmuseum og nytt Norsk grafisk museum og at disse museene sammen vil gi et unikt utgangspunkt for å formidle Stavangers industrihistorie. Stiftelsen støtter prosjekter som blant annet tar vare på det uorganiserte tilbudet til barn og unge i lokalmiljøet, som skaper gode sosiale nettverk og møteplasser. Varamedlemmer skal velges for 2 år. Slike retningslinjer skal årlig fremlegges for generalforsamlingen for uttalelse. Ikke bare vil det gi gode og trygge studieplasser for unge, et medisinstudium vil også løfte regionen, skape varige endringer og bidra til store ringvirkninger i lokalsamfunnet. Akvariet er medlem av: WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) og EAZA ‘s (European Association of Zoos and Aquaria). MILL KR TILDELT SIDEN 2012. Vedtektenes 1-2 innen de rammer som følger av vedtektenes 3-1 og 3-2. Medlemmene velges av og blant kundene i SpareBank 1 SR- Bank. Grunnkapitalen utgjør på opprettelsestidspunkt kr Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret i stiftelsen. 9 Styret fastsetter rammer for gavetildelinger innenfor de bestemmelse som følger av vedtektene samt de retningslinjer som fastsettes av generalforsamlingen. Gavebeløpene varierer fra 10.000 kroner til den hittil største gaven – 40 millioner til medisinutdanning ved UiS. Det er et prosjekt som betyr mye for UiS, SUS og næringslivet i regionen. Ingen kunde kan avgi mer enn en stemme.

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank – Finn innlegg etter dato

Det gjøres oppmerksom på at registrering av nye aksjonærforhold nå oppdateres årlig. Pressemelding Tekst: Lene Berge Førland. 40 prosent av midlene gis til prosjekter som Stiftelsen SR-bank selv definerer eller initierer ved selv å ta kontakt med organisasjoner eller institusjoner for å tilby støtte. Disse representantene vil fungere frem til første ordinære valg av generalforsamling. Boliger, byfornyelse og markedsføring av beste merke. 4 Andre bestemmelser 4-1 Forholdet til merkevaren SR- Bank Det er inngått avtale med SpareBank 1 SR- Bank om rett til bruk av merkevaren SR- Bank etter retningslinjer fastsatt av SpareBank 1 SR- Bank. Hvert halvår kan organisasjoner, lag og andre med gode allmennyttige formål i Hordaland, Rogaland og Agder søke om støtte.Mer informasjon om søknadsfrister og hvilke formål som prioriteres finner du på. Det gis ikke gaver til: på høstparten2022 fikk vi øremerket kr 40.000 til innkjøp av kanoer ifra SR-bank Stiftelsen.

Legg igjen en kommentar